ตัจวีด ตารางศึกษาความแตกต่างของลักษณะเสียงในภาษาอาหรับ
ตารางศึกษาความแตกต่างของลักษณะเสียงในภาษาอาหรับ
حرفهمسجهررخاوةتوسطشدةاستعلاءاستفالإطباقانفتاحإذلاقإصماتصفيرقلقلةلينانحرافتكريرتفشياستطالةغنةمخرج
อักษรไม่กั้นลมกั้นลมไม่กั้นเสียงกั้นเสียงบ้างกั้นเสียงเสียงหนา(ยกโคนลิ้น)เสียงไม่หนาลิ้นขนานเพดานบนลิ้นไม่ขนานเพดานบนออกเสียงง่ายออกเสียงลำบากเสียงพ่นลมเสียงสะท้อนนิ่มนวลเคลื่อนจากแหล่งเสียงรั้วลิ้นลมกระจายเสียงจากข้างลิ้นถึงปลายลิ้นหน่วยเสียงแหล่งกำเนิดเสียง
  +     +   +   +   +                 ลึกสุดของลำคอ
  +     +   +   + +     +             ริมฝีปาก
+       +   +   +   +                 ปลายลิ้นจรดโคนฟันด้านบน
+   +       +   +   +                 ปลายลิ้นจรดไรฟันบน
  +     +   +   +   +   +             กลางลิ้น
+   +       +   +   +                 กลางลำคอ
+   +     +     +   +                 บนสุดของลำคอ
  +     +   +   +   +   +             ปลายลิ้นจรดโคนฟันด้านบน
  + +       +   +   +                 ปลายลิ้นจรดไรฟันบน
  +   +     +   + +         + +       ปลายลิ้น จรดกลางเหงือก
  + +       +   +   + +               ปลายลิ้นจรดโคนฟันล่าง
+   +       +   +   + +               ปลายลิ้นจรดโคนฟันล่าง
+   +       +   +   +           +     กลางลิ้น
+   +     +   +     + +               ปลายลิ้นจรดโคนฟันล่าง
  + +     +   +     +             +   ข้างลิ้นด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน
  +     + +   +     +   +             ปลายลิ้นจรดโคนฟันด้านบน
  + +     +   +     +                 ปลายลิ้นจรดไรฟันบน
  +   +     +   +   +                 กลางลำคอ
  + +     +     +   +                 บนสุดของลำคอ
+   +       +   + +                   ริมฝีปาก
  +     + +     +   +   +             โคนลิ้น
+       +   +   +   +                 โคนลิ้น
  +   +     +   + +         +         ด้านข้างลิ้นทั้งสองข้างถึงปลายลิ้น จรดกลางเหงือก
  +   +     +   + +                 + ริมฝีปาก
  +   +     +   + +                 + ปลายลิ้นจรดกลางเหงือกเหนือตัวลาม
+   +       +   +   +                 ลึกสุดของลำคอ
  + +       +   +   +     +           ริมฝีปาก
  + +       +   +   +     +           กลางลิ้น